MG-25

July 3, 2014

化學性質:MG-25是用天然橡膠製成的產品,甲基丙烯酸甲酯的接枝共聚物。

成分名稱 CAS No. 含量
天然橡膠,甲基丙烯酸甲酯接枝共聚物 93573-35-4 約 50%-60%
7664-41-7 約 0.1%-1.0%
表面活性劑 Proprietary Grain
甲基丙烯酸甲酯 80-62-6 約 0.1%-1.0%
7732-18-5 約 40%-50%

 

乳膠特性 MG-25
黏性(B型,mPa.s) 20-80
pH 10+1
總固體 50+2

 

物理特性 MG-25
Modulus 100% (MPa) 1.1
Modulus 300% (MPa) 1.5
Modulus 600% (MPa) 5.8
拉伸強度 (MPa) 30
伸展 (%) 850

 

[table “” not found /]

[table “” not found /]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back